Naast een ontslag bij de kantonrechter kan in bepaalde situaties het ontslag verlopen via het UWV werkbedrijf. Het is afhankelijk van de situatie of het ontslag kan verlopen via het werkbedrijf. In de volgende situaties kan een ontslagprocedure aangevraagd worden bij het UWV: bij ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar of bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet hiervoor gebruik maken van de modelformulier.

Schriftelijke ontslagprocedure

De werkgever moet schriftelijk een verzoek indienen. De complete procedure duurt gemiddeld 4 weken. In de schriftelijke aanvraag vraagt de werkgever toestemming om een personeelslid te ontslaan. Er moet op de formulieren een uitgebreide toelichting gegeven worden. Vooral bij bedrijfseconomische redenen moeten er flink wat bewijzen aangeleverd worden. Een werkgever krijgt niet zomaar een vergunning en mag bij deze reden ook niet zelf kiezen wie hij ontslaat. Het ontslag moet geregeld worden via een afspiegelingsregeling. Hierbij gaat het helaas nog weleens fout. U kan dit eventueel laten nakijken door een advocaat. Een accountant moet voor bedrijfseconomische redenen de aanvraag onderbouwen. Dit gebeurt met jaarcijfers en een prognose van de komende 26 weken.

Werknemer mag reageren

Na het inleveren van de stukken kijkt het UWV alles na. Het kan voorkomen dat er nog aanvullende stukken nodig zijn of vragen zijn. De werkgever krijgt 8 dagen de tijd om hierop te reageren. De complete ontslagaanvraag wordt vervolgens door het UWV naar de werknemer verzonden. De werknemer krijgt twee weken de tijd om te reageren. Een reactie op het verzoek van de werkgever dient altijd schriftelijk te gebeuren. Het is slim om hierover een brief te schrijven en u te laten adviseren door een advocaat.

Uitstelrondes

Aan de hand van de reacties van beide partijen kan het UWV uitstelrondes inplannen. In deze rondes wordt er opnieuw om extra informatie gevraagd en er worden vragen gesteld. Beide partijen krijgen ook de tijd om schriftelijk op elkaars standpunten te reageren. Als de zaak heel complex is kan er zelfs een tweede uitstelronde komen. Het kan voorkomen dat het UWV extern om advies vraagt via een ontslagcommissie. Uiteindelijk bepaalt het UWV zelfstandig of het ontslag akkoord is.

Eindbeslissing

Als het UWV een beslissing genomen heeft wordt dit schriftelijk naar beide partijen verzonden. In de beslissing staat of de werkgever toestemming krijgt om het ontslag uit te voeren. Als er toestemming verleend wordt krijgt de werkgever een ontslagvergunning. Als er geen toestemming gegeven wordt blijft de overeenkomst gewoon bestaan en kan hier niets aan veranderd worden. Het UWV doet verder geen uitspraken over de transitievergoeding. Vaak is een bedrijf dit wel verschuldigd, maar hoor je hier niets over. Vooral bij een ontslag op basis van ziekte heeft u hier recht op. Het is slim om te overleggen met een advocaat om u recht op de vergoeding op te eisen. Samen kan u de vervolgstappen ondernemen om uw ontslag in goede aarde te laten verlopen.